top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

1/ De ondernemer

Naam ondernemer: Ann Dedecker
Handelend onder de naam: ‘t parelhuys
Adres: Revinzestraat 74, 8820 Torhout
Telefoonnummer: 050 21 65 86
E-mailadres: info@parelhuys.be
BTW nr BE761.298.362

 

2/ De toepasselijkheid

Door het plaatsen van een online bestelling gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.
 

3/ Het aanbod

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken en dit inclusief de technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, en met foto's ter illustratie van de producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten en volgens de beste standaarden op de markt. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Bepaalde karakteristieken van een product, zoals de kleur, formaat, en andere, kunnen bij levering verschillen van de foto's, zoals weergegeven op de website. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 

4/ De prijzen

 1. We doen ons uiterste best om alle informatie op de website actueel te houden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor druk- of zetfouten op de webshop.

 2. Bij een prijsfout op onze webshop geven wij de klant de mogelijkheid om de bestelling tegen de juiste prijs te bevestigen of de bestelling te annuleren. Als we binnen 14 dagen geen contact met de klant kunnen opnemen, beschouwen we de bestelling als geannuleerd.

 3. Alle prijzen zijn inclusief btw. Verzendingskosten zijn niet inbegrepen in de weergegeven prijs en worden berekend bij het afrekenen.

 4. Alle prijzen zijn prijzen per stuk, tenzij anders aangegeven.

 5. Als uw product kort na een aankoop achteraf een korting krijgt, heeft de klant geen recht op terugbetaling van het prijsverschil. Door betaling gaat u akkoord met de prijs.

 6. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele buitenlandse douanekosten of heffingen die na verzending van toepassing kunnen zijn.
   

5/ Herroepingsrecht

 1. De consument heeft het recht aan de ondernemer mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 dagen, genaamd bedenktijd, vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 2. De bovengenoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

  1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.       
    

6/ Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 6.1.

 3. Al onze producten worden voorzien van veiligheidslabels. Tijdens de bedenktijd zal de consument nooit de voorziene labels verwijderen of zelfs proberen te verwijderen.

 4. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
   

7/ Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd door middel van het meldingsformulier voor herroeping aan de ondernemer.

 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.Gebruik hierbij het retourformulier.

 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
   

8/ Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument van het desbetreffende product, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, en dit enkel indien de consument de volledige bestelling herroept, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen.

 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
   

9/ Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.

 2. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

  2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

 3. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

 4. Alle producten worden verzegeld geleverd. Producten waarvan de unieke verzegeling werd verwijderd, beschadigd of op eender welke manier zich niet meer in de oorspronkelijke staat bevindt.

 5. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

 6. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

 7. Afgeprijsde artikelen kunnen nooit geretourneerd worden.

 8. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt de ondernemer zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
   

10/ Klachten en geschillen

 1. Klachten of geschillen dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Als de klacht gegrond wordt bevonden, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de vervanging van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het werkelijk betaalde bedrag voor de bestelling.

 2. De Europese Commissie heeft een online platform voor het afhandelen van e-commerce gerelateerde klachten en geschillen buiten een gerechtelijke omgeving, het zogenaamde ODR-platform (“Online Dispute Resolution”) http://ec.europa.eu/odr/. Het is een gratis interactieve website die beschikbaar is in alle officiële talen van de EU. Consumenten en ondernemers kunnen informatie vinden over de mogelijkheden om hun problemen op te lossen zonder tussenkomst van een rechtbank of een andere juridische instelling. Bovendien kunnen consumenten en ondernemers een klacht indienen met betrekking tot een online transactie. Deze klacht wordt dan door het platform naar een ADR-entiteit (Alternative Dispute Resolution) gestuurd.
   

11/ Garantie

Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door de eerste eigenaar. Er is geen garantie op de verkleuring van metalen onderdelen. Deze verkleuring is natuurlijk en afhankelijk van de zuurtegraad van de huid. Om verkleuring en beschadiging tegen te gaan, zorgt u er voor dat de juwelen niet in contact komen met water of detergenten, de juwelen uitdoet alvorens te gaan slapen, parfums vermijdt en altijd goed bewaard.

De garantie is niet overdraagbaar.
 

12/ Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

bottom of page